Uczestnicy

Projekt skierowany jest do 120 osób (63 Kobiet) z woj. mazowieckiego z gminy: Parysów, Gostynin, Łosice, Maków Mazowiecki, Brok, Zaręby Kościelne, Słubice, Iłża, Skaryszew, Wierzbica, Sierpc, Jastrząb, Mirów, Szydłowiec.

W projekcie mogą wziąć udział osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niezatrudnione, zamieszkujące gminy poniżej progu dewaloryzacji zgodnie z Mazowieckim Barometrem Ubóstwa i Wykluczenia Społ.(w rozumieniu KC)  w tym:

•    osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia  społecznego
•    osoby korzystające z PO PŻ(przy czym zakres wsparcia tych osób nie będzie powielać działań towarzyszących opisanych w PO PŻ);
•    osoby z niepełnosprawnościami;
•    osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
•    osoby z niepełnosprawnością sprzężoną;
•    osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną;
•    osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju;
•    osoby, które nie korzystały i nie korzystają ze wsparcia oferowanego w projektach pozakonkursowych wyłonionych w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19;
•    osoby pochodzące z obszarów objętych programami rewitalizacji.

 

Script logo